Prava osoba oboljelih od celijakije

Pravo
PRAVA NA TEMELJU KATEGORIJE I POSTOTKA INVALIDITETA

Prava osoba oboljelih od celijakije i/ili roditelja/skrbnika djeteta oboljelog od celijakije regulirana su s više zakonskih propisa, a postupak za ostvarenje pojedinog prava pokreće se u nadležnom tijelu u čiju nadležnost pripada navedeno pravo.

Za ostvarenje svakog pojedinog prava potrebno je ispuniti uvjete propisane zakonom koji regulira to pravo, stoga je potrebno kontaktirati nadležno tijelo, bilo osobno bilo putem telefona, te saznati sve pojedinosti oko uvjeta koje je potrebno ispuniti za ostvarivanje navedenog prava, te dokumentaciji i formularima koje je potrebno priložiti i ispuniti prilikom predaje zahtjeva za ostvarivanje pojedinog prava.

Zahtjev za priznavanje pojedinog prava podnosi se nadležnoj podružnici svakog pojedinog nadležnog tijela, prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Svako od navedenih nadležnih tijela donosi rješenje o priznavanju prava iz svoje nadležnosti, dok vještačenje, odnosno nalaz i mišljenje na temelju kojeg se donosi rješenje o priznavanju tog prava provodi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pod pojmom vještačenja misli se na utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe.

Vještačenje se provodi na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o određenom pravu, a u svrhu ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora…. kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja.

Vještačenje obavljaju doktori medicine – specijalisti odgovarajuće specijalizacije, socijalni radnici, psiholozi, stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila i drugi stručnjaci prema potrebi, a provodi se na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o određenom pravu. To znači da ukoliko se npr. podnose zahtjevi za ostvarivanje prava iz nadležnosti sve tri institucije, sve tri institucije zatražit će postupak vještačenja od jedinstvenog tijela vještačenja. Ukoliko su zahtjevi podneseni u približno isto vrijeme, postupak vještačenja se može objediniti u jedinstveni postupak, u suprotnom, svaki zahtjev bit će pojedinačno obrađen i osoba može biti pozvana na vještačenje sva tri puta.

Napomena:

Spektar simptoma unutar dijagnoze, kao i intenzitet i progresija bolesti osoba s istom dijagnozom, mogu se bitno razlikovati pa je svaka dijagnoza celijakije dijagnoza za sebe, a nalaz i mišljenje tijela nadležnog za provođenje postupka vještačenja temelji se na CJELOKUPNOJ medicinskoj dokumentaciji i psihofizičkom stanju oboljelog. Protiv svakog rješenje s kojim stranka u postupku nije zadovoljna, može se (i uputno je) podnijeti žalba tijelu koje je donijelo rješenje o pravu čije se ostvarenje tražilo, a uputa o pravnom lijeku nalazi se na svakom rješenju i žalba se podnosi sukladno navedenoj uputi.

Nadležna tijela u okviru kojih osoba oboljela od celijakije i/ili roditelj/skrbnik djeteta oboljelog od celijakije može ostvariti neko od prava, koje mu možebitno pripada po osnovi dijagnoze celijakije, su sljedeća:

1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

PRAVO NA DJEČJI DOPLATAK ZBOG TEŽEG ILI TEŠKOG OŠTEĆENJA ZDRAVLJA

Ova vrsta dječjeg doplatka ostvaruje se neovisno o visini prihoda koje kućanstvo korisnika ostvaruje (ne gleda se imovinski cenzus),

PRAVO NA UTVRĐENJE TJELESNOG OŠTEĆENJA

Utvrđenim tjelesnim oštećenjem, oboljeli od celijakije ne ostvaruju pravo na naknadu jer se kod njih ne radi o tjelesnom oštećenju kao posljedici ozljede na radu ili profesionalne bolesti, već rješenjem o tjelesnom oštećenju odnosno postotku tjelesnog oštećenja (40%) ostvaruju pravo na uvećanje osobnog odbitka.

Više informacija o načinu i uvjetima potrebnim za ostvarivanje prava iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje možete pronaći na: https://www.mirovinsko.hr/hr/naknada-zbog-tjelesnog-ostecenja/284 i https://www.mirovinsko.hr/hr/doplatak-za-djecu/12

2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

DOPUST RADI NJEGE DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU

PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOGA RADNOG VREMENA RADI NJEGE DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU

Više informacija o načinu i uvjetima potrebnim za ostvarivanje prava iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje možete pronaći na i http://www.hzzo.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore/.

3. Centar za socijalnu skrb

DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

NAKNADA DO ZAPOSLENJA

OSOBNA INVALIDNINA

Svi obrasci potrebni za reguliranje nekog od prava iz nadležnosti Centra za socijalnu skrb dostupni su na http://www.czss-zagreb.hr/obrasci, a više o načinu i uvjetima potrebnim za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi možete pronaći na web stranici https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/sustav-socijalne-skrbi/367 te web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb www.czss-zagreb.hr .

UVEĆANJE OSOBNOG ODBITKA

Ostvarivanjem nekog od navedenih prava te na temelju rješenja nadležne institucije, oboljela osoba (koja je dobila rješenje o tjelesnom oštećenju) ili roditelj djeteta oboljelog od celijakije koji je ostvario neko od prava u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, ostvaruju pravo na uvećanje osobnog odbitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je s kopijom dobivenog rješenja otići u nadležnu Poreznu upravu i izmijeniti osobni odbitak na svojoj poreznoj kartici ili poreznoj kartici onog roditelja na kojeg je prijavljeno dijete.

BEZGLUTENSKO BRAŠNO NA RECEPT

Osobe s dijagnozom celijakije ostvaruju pravo na besplatno bezglutensko brašno.

Recept, na temelju postavljene dijagnoze (K 90), izdaje liječnik primarne zdravstvene zaštite.

U Republici Hrvatskoj trenutno je na recept dostupno 5 vrsti brašna. Brašno se nalazi na dopunskoj listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i potrebna je doplata po kilogramu brašna za sve vrste brašna.

ATK šifraNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijeka
V06DX02 366G-M Pharma Zagreb d.o.o.Hammermuehle Diaet GmbHBrašno mix svijetlo
V06DX02 367G-M Pharma Zagreb d.o.o.Mantler MuhleBezglutensko brašno
V06DX02 368Salvia d.o.o.Dr. SchaerMix B prašak
V06DX02 369Sanum grupa d.o.o.NutrifreeNutrifree mix bezglutensko brašno
V06DX02 370A1 d.o.o.Rue flambee Italy srlBakin Mix bread & pizza
Popis šifri i naziva brašna

Često se događa da dobijete “krivo” brašno. Naime, liječnici opće prakse ne znaju, pogotovo na početku, koje je koje brašno, pa u tražilicu upišu “brašno” ili “bezglutensko”. Kao što vidite na slici, za riječ “brašno” pronaći će Hammermuhler, Mantler i Nutrifree. Za riječ “bezglutensko” naći će Mantler i Nutrifree, a za kombinaciju “bezglutensko brašno” samo Mantler. Ni pod “brašno” ni pod “bezglutensko” neće pronaći Schar MiX B koje je u praksi najkorištenije. Dakle, kada liječnika opće prakse tražite brašno, pokažite mu ovu tablicu sa slike kako bi bili sigurni da ste dobili željeno brašno. Liječnik može potražiti brašno i preko ATK šifre iz prvog stupca tablice.

Česta su pitanja i oko količine brašna koje liječnik može prepisati. Uputa HZZO-a, koja liječnicima pobliže objašnjava koju količinu brašna mogu prepisati pacijentu s celijakijom, nažalost, ne govori decidirano kolika je to količina brašna (u kilogramima) na koju pojedini oboljeli ima pravo. U uputi je navedeno da se može propisati količina brašna ovisno o potrebama pacijenta (tu se misli na dob, spol, težinu…). No, nekako se uvriježila praksa da se oboljelima prepisuje 10 kg brašna mjesečno, ali ako liječnik procijeni da je pacijentu potrebno više, može prepisati i više, ali ne više od 15 kg mjesečno. Tako da se može prepisati i npr. 14 kg brašna, ali može i manje, za što isto postoje primjeri iz prakse. Dakle, ukoliko liječniku opće prakse argumentirano objasnite da vam propisana količina brašna nije dovoljna, možda će vam htjeti prepisati i više.

PRAVO NA POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA KOD UPISA U SREDNJU ŠKOLU

Djeca oboljela od celijakije mogu ostvariti pravo na poseban element vrednovanja prilikom upisa u srednju školu temeljem Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole  te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Ostvarenje pravo na poseban element vrednovanja za upis, na inicijativu roditelja, kreće od liječnika školske medicine, a završava Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji donosi “Mišljenje stručnog tima o profesionalnom usmjeravanju radi stjecanja pogodnosti pri upisu učenika s većim zdravstvenim teškoćama.” Spomenutim Mišljenjem dodjeljuje se pravo na poseban element vrednovanja za preporučene programe obrazovanja, u skladu sa preferencijama učenika.

U praksi to znaći slijedeće:

  • Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se kandidat koji ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja.
  • Iznimno, ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova i ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja upisuju se svi kandidati.

Svaki obrazovni program ima definirane zasebne „zdravstvene zahtjeve“ i „kontraindikacije“ i potrebno ih je proučiti prije konačnog odabira budućeg srednjoškolskog obrazovanja. Celijakija se nigdje direktno ne navodi kao kontraindikacija, međutim spominje se „odsutnost alergije na profesionalne alergene“ kao zdravstveni zahtjev kod pojedinih obrazovnih usmjerenja. Spomenute informacije navedene su u dokumentu “Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u 1. razred osnovne škole“, izdanom od strane nadležnog Ministarstva.

Print Friendly, PDF & Email