Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) te članka 35. Statuta udruge CeliVita – Život s celijakijom (dalje u tekstu: Udruga), Skupština Udruge, koja je održana dana 17. prosinca 2020. godine. u Zagrebu, donijela je

S  T  A  T  U  T

UDRUGE CELIVITA – ŽIVOT S CELIJAKIJOM

I. RODNA NEUTRALNOST IZRAZA

Članak 1.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Statutu jednako se odnose na muški i na ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II. UVODNE ODREDBE

Članak 2.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu; zastupanju; izgledu pečata i znaka Udruge; područjima djelovanja; ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; prestanku postojanja Udruge; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

III. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 3.

Puni naziv Udruge glasi: CeliVita – Život s celijakijom.

Skraćeni naziv Udruge glasi: CeliVita.

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: CeliVita – Living with Celiac Disease.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta i adrese donosi Upravni odbor Udruge.

IV. ZASTUPANJE

Članak 4.

Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednica i Potpredsjednica Udruge.

Skupština može za zastupanje ovlastiti i druge članove Udruge.

U slučaju pojedinačnih projekata ili zadataka Udrugu može predstavljati i druga osoba o čemu odlučuje i ovlaštenje daje Upravni odbor.

V. PEČAT I ZNAK UDRUGE

Članak 5.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 35 ili 40 mm, s punim nazivom Udruge i mjestom sjedišta ispisanim na obodu, a u sredini pečata je znak Udruge – skraćeni naziv Udruge i prekrižena tri klasa žita.

Podružnice, ogranci i drugi ustrojstveni oblici mogu imati svoj pečat koji ispod naziva Udruge sadrži ime grada ili regije.

Odluku o tim pečatima donosi Upravni odbor.

Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti Predsjednica i Potpredsjednica Udruge, te drugi članovi Udruge po njihovom ovlaštenju.

Članak 6.

Znak Udruge je naziv Udruge s prekrižena tri klasa žita, te se grafički prikazuje ovako:

VI. PODRUČJE DJELOVANJA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 7.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga je organizirana kao nevladina i neprofitna organizacija, ima svojstvo pravne osobe i registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave.

Udruga je u svom djelovanju nestranačka i neovisna.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka, unaprjeđenja i zaštite zdravlja i prava osoba oboljelih od celijakije te drugih ciljeva utvrđenih Statutom.

Članak 8.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i boljeg djelovanja na području pojedinih gradova i županija te optimalnih rezultata u izvršavanju zadataka, Udruga može osnivati podružnice, ogranke i klubove.

Podružnice, ogranci i klubovi nemaju pravnu osobnost.

Odluku o osnivanju podružnice, ogranka ili kluba, kao i odluku o imenovanju njihovih voditelja donosi Skupština.

Voditelj podružnice, ogranka ili kluba može sudjelovati u radu Upravnog odbora, ali nema pravo glasa.

Voditelj podružnice, ogranka ili kluba dužan je redovito, pisanim izvješćem, izvještavati Skupštinu i Upravni odbor o poduzetim aktivnostima.

Svaki financijski trošak, te promjena u organizacijskom procesu i planiranim aktivnostima podružnice, ogranka ili kluba, moraju biti odobreni od strane Upravnog odbora.

Upravni odbor Udruge može donijeti akte kojima će se pobliže razraditi prava, obveze, odgovornost i način rada podružnice, ogranka ili kluba.

Članak 9.

Za izvršavanje pojedinačnih zadataka Udruga može osnovati kratkoročne i dugoročne radne skupine ili projektne timove.

Odluku o osnivanju radne skupine, projektnog tima i imenovanju njihovih voditelja donosi Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na inicijativu članova Udruge.

Voditelj radne skupine ili projektnog tima može sudjelovati u radu Upravnog odbora, ali nema pravo glasa.

Voditelj radne skupine ili projektnog tima dužan je redovito, pisanim izvješćem, izvještavati Upravni odbor o poduzetim aktivnostima.

Odlukom o osnivanju radne skupine ili projektnog tima utvrđuje se njezin sastav, zadaća, vrijeme na koje se osniva i odgovornost za obavljanje poslova.

Svaki financijski trošak, te promjena u organizacijskom procesu i planiranim aktivnostima radne skupine ili projektnog tima, moraju biti odobreni od strane Upravnog odbora.

Članak 10.

Udruga može surađivati i udruživati se u slične udruge, mreže, asocijacije i saveze udruga u zemlji i inozemstvu.

Odluku o udruživanju donosi Skupština, a nadzor nad njegovim radom obavlja Upravni odbor.

VII. CILJEVI, MISIJA I VIZIJA

Članak 11.

Udruga, sukladno ciljevima, djeluje na području zaštite zdravlja.

Članak 12.

Ciljevi Udruge su:

 • unaprjeđenje i zaštita zdravlja osoba oboljelih od celijakije,
 • promicanje i podizanje svijesti o celijakiji, alergiji na pšenicu i osjetljivosti na gluten,
 • unaprjeđenje, ostvarivanje i zaštita prava oboljelih i članova njihovih obitelji,
 • poboljšanje položaja i kvalitete života oboljelih i članova njihovih obitelji,
 • promicanje zdrave i uravnotežene striktne bezglutenske prehrane,
 • širenje relevantnih podataka i informacija u vezi sa striktnom bezglutenskom prehranom te najnovijih znanstvenih spoznaja iz tog područja u svrhu očuvanja zdravlja oboljelih,
 • širenje i povezivanje mreže pružatelja usluga i nadležnih institucija u vezi s provođenjem striktne bezglutenske prehrane.

Članak 13.

Misija Udruge je unaprjeđenje i zaštita zdravlja i prava osoba oboljelih od celijakije, podizanje kvalitete i sigurnosti života osoba oboljelih od celijakije, kao i osoba s alergijom na pšenicu i stanjima povezanim s osjetljivošću na gluten; promoviranje prava, posebice prava na jedini lijek kod osoba oboljelih od celijakije, a to je striktna bezglutenska prehrana, te osiguranje njihove provedbe do te mjere da oboljele osobe više ne budu diskriminirane ni na koji način; omogućavanje i osiguravanje širenja relevantnih podataka i informacija svim sudionicima u postupku provedbe prije spomenutih prava, posebice prava na lijek.

Članak 14.

Vizija Udruge je društvo lišeno diskriminacije u vidu zakidanja i zanemarivanja prava osoba oboljelih od celijakije, osoba s alergijom na pšenicu i osjetljivošću na gluten na njihovo osnovno ljudsko pravo – pravo na lijek, tj. pravilno i sigurno pripremljen bezglutenski obrok.

VIII. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 15.

U svrhu ostvarivanja ciljeva iz članka 12. ovog Statuta, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • organiziranje i održavanje aktivnosti povezanih s edukacijom o celijakiji i pravilnom provođenju striktne bezglutenske prehrane putem tribina, seminara, predavanja, webinara, radionica kuhanja, savjetovališta, edukacija ugostitelja i sl. aktivnosti,
 • pružanje informacija i stručnih savjeta vezanih za provođenje pravilne bezglutenske prehrane,
 • informiranje o pravima oboljelih i članova njihovih obitelji
 • predlaganje mjera i zakonskih odredbi za poboljšanje položaja i kvalitete života oboljelih i članova njihovih obitelji,
 • predlaganje mjera usmjerenih na kreiranje platforme za provođenje striktne bezglutenske prehrane u vrtićima, školama, učeničkim i studentskim domovima, domovima za starije te ostalim javnim institucijama,
 • edukacija stručnih službi predškolskih i školskih ustanove te djece predškolske i školske dobi,
 • prikupljanje, obrada i održavanje baze podataka o vrtićima i školama koje pohađaju djeca s celijakijom,
 • prikupljanje, obrada i održavanje baze podataka namirnica testiranih na prisutnost glutena,
 • prikupljanje, obrada i održavanje baze podataka o pružateljima usluga sigurne bezglutenske prehrane (trgovine, restorani, zdravstvene ustanove),
 • suradnja s nadležnim ministarstvima, nadležnim i stručnim tijelima, zdravstvenim i drugim institucijama i organizacijama,
 • praćenje nepravilnosti u označavanju hrane odnosno prisutnosti glutena u hrani,
 • suradnja s lokalnim i stranim srodnim udrugama,
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u iste,
 • informiranje javnosti o problemima oboljelih od celijakije,
 • okupljanje i osposobljavanje volontera za provođenje pojedinih programa Udruge,
 • provođenje humanitarne djelatnosti za članove Udruge i njihove obitelji, prikupljanje i raspodjela financijske, materijalne i druge humanitarne pomoći,
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, sajmovima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnostima Udruge,
 • ostvarivanje mobilnosti djece, mladih, volontera i zaposlenika Udruge te stručnjaka iz relevantnih područja, na nacionalnom i međunarodnom nivou,
 • stjecanje znanja i vještina s područja socijalnog poduzetništva te razvoj istog,
 • provedba aktivnosti u skladu s globalnim ciljevima održivog razvoja do 2030.godine,
 • pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela za svoje zaposlenike i članove u svojim poslovnim prostorijama, sukladno zakonu,
 • organiziranje izleta za članove Udruge u trajanju od dva dana s jednim noćenjem, sukladno zakonu,
 • organiziranje humanitarnih koncerata, manifestacija, sportskih susreta i ostalih javnih okupljanja, priređivanje i organiziranje prigodnih lutrija, tombola, kao i raznih izložbi i sajmova,
 • razmjena posjeta s udruženjima u zemlji i inozemstvu sa sličnom programskom orijentacijom u funkciji realizacije svojih ciljeva.

Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja su:

 • organizacija i održavanje simpozija, konferencija, tribina, predavanja, znanstvenih i stručnih skupova, kampova, edukacija, savjetovališta i radionica,
 • nakladnička djelatnost radi izdavanja knjiga, časopisa, brošura, letaka i drugog promidžbenog materijala iz područja djelatnosti Udruge sukladno zakonu,
 • prodaja svojih proizvoda na malo izvan prodavaonica, sukladno zakonu,
 • promidžbene djelatnosti.

Gospodarske djelatnosti Udruga ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima on se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

IX. NAČIN OSIGURAVANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 16.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge, kao i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala, putem e-maila, Facebooka i/ili web stranice Udruge, putem sjednica tijela Udruge te usmeno na sastancima članova Udruge.

Rad sjednica tijela Udruge je javan. Javnost se može isključiti ako se na sjednici raspravlja o pitanjima za koja se Skupština izjasni da su od vitalne važnosti za rad Udruge.

Radi potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Upravni odbor Udruge.

Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog priopćavanja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.), sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

X. ČLANSTVO

Članak 17.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna osoba koja je zainteresirana za aktivnosti Udruge i koja prihvaća odredbe ovog Statuta i druge opće akte Udruge.

Član Udruge može postati i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti i maloljetna osoba, čije interese pred tijelima Udruge zastupa zakonski zastupnik.

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe, a članstvo u Udruzi ostvaruje se putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 18.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno i može biti aktivno, podupiruće, pridruženo i počasno.

Članstvo u Udruzi stječe se upisom u Registar članova koji vodi Udruga na temelju pristupnice koju popunjava i osobno potpisuje član, a koju prethodno razmatra i daje pozitivno mišljenje Upravni odbor.

O stjecanju statusa člana izdaje se članska iskaznica.

Oblik i sadržaj članske iskaznice propisuje Upravni odbor.

Svi članovi Udruge, osim pridruženih i počasnih, plaćaju godišnju članarinu.

Iznimno, član može biti oslobođen plaćanja članarine ukoliko za to postoje opravdani razlozi. Odluku o oslobođenju od plaćanja članarine donosi Upravni odbor.

Visinu godišnje članarine za pravne i fizičke osobe utvrđuje Upravni odbor.

Članak 19.

Udruga vodi Registar članova.

Registar članova vodi se elektronički i obvezno mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, odnosno naziv člana, OIB, datum rođenja, datum pristupanja Udruzi, kategoriju članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Registar članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Registar članova vodi Tajnica Udruge.

AKTIVNI ČLANOVI

Članak 20.

Aktivnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja podnese zahtjev za prijem u redovno članstvo Udruge u obliku pristupnice, kojom se obvezuje na plaćanje članarine, aktivno sudjelovanje u radu Udruge, poštivanje odredbi njezina Statuta, drugih akata i odluka tijela Udruge.

Aktivni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor (osim aktivnih članova koji su odlukom Upravnog odbora izuzeti od obveze plaćanja članarine), aktivno sudjeluju u radu Udruge i Skupštine, imaju pravo glasa na Skupštini, te pravo birati i biti birani u tijela Udruge.

Pristupnica iz stavka 1. ovog članka podnosi se u elektroničkom ili drugom odgovarajućem obliku.

Aktivnim članom Udruge postaje se po suglasnosti Upravnog odbora o prijemu aktivnog člana i nakon dostave dokaza o plaćanju članarine za godinu u kojoj je podnesena pristupnica za članstvo.

Aktivni član upisuje se u registar članova u roku 30 dana od dana suglasnosti Upravnog odbora o prijemu aktivnog člana.

Upravni odbor može u roku 30 dana od dana primitka pristupnice za primanje u članstvo odbiti upis aktivnog člana ukoliko procijeni da bi učlanjenje bilo štetno interesima Udruge, pri čemu je Udruga iznos uplaćen na ime članarine dužna vratiti u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odbijanju.

Odluka Upravnog odbora iz stavka 5. ovog članka konačna je i o njoj se obavještava osobu čiji je zahtjev za aktivnim članstvom odbijen.

Upravni odbor može pravilnikom pobliže propisati kriterije i postupak izbora novih aktivnih članova, te kriterije po kojima bi se učlanjivanje moglo smatrati štetnim.

Aktivni član može Upravnom odboru podnijeti pisani zahtjev za promjenom statusa članstva u podupiruće članstvo najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu.

PODUPIRUĆI ČLANOVI

Članak 21.

Podupirućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja podnese zahtjev za prijem u podupiruće članstvo Udruge u obliku pristupnice, kojom se obvezuje na plaćanje članarine, poštivanje odredbi njezina Statuta, drugih akata i odluka tijela Udruge.

Podupirući članovi plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor (osim podupirućih članova koji su odlukom Upravnog odbora izuzeti od obveze plaćanja članarine), nemaju pravo glasa niti pravo sudjelovanja na Skupštini, ne mogu birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom, ali žele doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruge.

Pristupnica iz stavka 1. ovog članka podnosi se u elektroničkom ili drugom odgovarajućem obliku.

Podupirućim članom Udruge postaje se po suglasnosti Upravnog odbora o prijemu podupirućeg člana i nakon dostave dokaza o plaćanju članarine za godinu u kojoj je podnesena pristupnica za članstvo.

Podupirući član upisuje se u registar članova u roku 30 dana od dana suglasnosti Upravnog odbora o prijemu podupirućeg člana.

Upravni odbor može u roku 30 dana od dana primitka pristupnice za primanje u članstvo odbiti upis podupirućeg člana ukoliko procijeni da bi učlanjenje bilo štetno interesima Udruge pri čemu je Udruga iznos uplaćen na ime članarine dužna vratiti u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odbijanju.

Odluka Upravnog odbora iz stavka 5. ovog članka konačna je i o njoj se obavještava osobu čiji je zahtjev za podupiruće članstvo odbijen.

Upravni odbor može pravilnikom pobliže propisati postupak učlanjivanja novih podupirućih članova te kriterije po kojima bi se učlanjivanje moglo smatrati štetnim.

Podupirući član može Upravnom odboru podnijeti pisani zahtjev za promjenom statusa članstva u aktivno članstvo najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu.

PRIDRUŽENI ČLANOVI

Članak 22

Pridruženim članom Udruge smatra se član obitelji aktivnog ili podupirućeg člana Udruge koji i sam boluje od celijakije, alergije na pšenicu ili osjetljivosti na gluten.

Pridruženi član popunjava pristupnicu za članstvo i upisuje se u registar članova, nema pravo glasa i sudjelovanja na Skupštini, ne može birati i biti biran u tijela upravljanja Udrugom, niti je u obvezi plaćati članarinu.

Pridruženi član može Upravnom odboru podnijeti pisani zahtjev za promjenom statusa članstva u aktivno ili podupiruće članstvo najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu te je u obvezi platiti članarinu za tekuću godinu.

POČASNI ČLANOVI

Članak 23.

Počasnog člana Udruge, na prijedlog Upravnog odbora, imenuje Skupština.

Počasnim članom može postati svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva, te razvoju i afirmaciji Udruge.

Počasni član nema pravo glasa na Skupštini, ne može birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom, niti je u obvezi plaćati članarinu.

Članak 24.

Aktivni članovi imaju pravo, obvezu i odgovornost:

 • aktivno sudjelovati u radu Udruge i Skupštine, izvršavanju ciljeva Udruge te pridonositi provedbi njezinih djelatnosti,
 • biti informirani o radu Udruge, aktivnostima i financijskom poslovanju Udruge,
 • birati i biti birani u tijela Udruge,
 • neposredno odlučivati o svim pitanjima djelovanja Udruge na Skupštini.

Svi članovi imaju pravo, obvezu i odgovornost:

 • pridonositi provedbi djelatnosti Udruge i sudjelovati u izvršavanju ciljeva Udruge,
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njezinih tijela,
 • poštovati odluke tijela Udruge,
 • poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge,
 • redovito plaćati godišnju članarinu (osim pridruženih i počasnih članova i članova koji su odlukom Upravnog odbora izuzeti od obveze plaćanja članarine),
 • koristiti se imenom Udruge u vlastitim projektima koji su u skladu s djelatnošću Udruge, uz znanje i pismeno odobrenje Upravnog odbora,
 • informirati se o radu Udruge,
 • obavljati dužnosti koje su preuzeli ili dobili uz vlastitu suglasnost od tijela Udruge,
 • svojim sudjelovanjem u radu Udruge doprinositi ugledu Udruge,
 • štititi interese, ugled i imovinu Udruge.

Članak 25.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • pisanom izjavom o istupanju iz članstva,
 • brisanjem iz Registra članova zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
 • isključenjem iz članstva temeljem odluke Upravnog odbora donesene u stegovnom postupku, ukoliko član djeluje suprotno odredbama Statuta ili vrijednostima i interesima Udruge,
 • smrću člana Udruge,
 • prestankom djelovanja Udruge.

Članak 26.

Odluku o prestanku članstva temeljem pisane izjave o istupanju iz članstva Udruge donosi Upravni odbor Udruge.

Član se briše iz Registra članova, bez posebne odluke, ukoliko do 31. prosinca ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članak 27.

Članovi Udruge preuzimaju prava i dužnosti koje proizlaze iz Statuta i drugih akata Udruge, te zakona i ostalih pravnih propisa.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu sljedećih članskih prava i dužnosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,
 • nepoštivanje odredaba Statuta i drugih akata Udruge,
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,
 • neizvršavanje preuzetih obveza,
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge,
 • narušavanje ugleda Udruge.

Članak 28.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti Upravni odbor i/ili bilo koji član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor Udruge.

Članak 29.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih prava i dužnosti, težina povrede i štete nastale za Udrugu.

Članak 30.

Za utvrđenu povredu članskih prava i dužnosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

1.     Opomena, ili

2.     Isključenje iz Udruge.

Odluka o stegovnoj mjeri mora biti obrazložena.

Članak 31.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku 30 dana od dana primitka odluke Upravnog odbora podnijeti prigovor Skupštini. Prigovor se rješava na prvoj redovnoj Skupštini. Do donošenja odluke Skupštine na snazi je odluka Upravnog odbora.

Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 32.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor ili Skupštinu na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pisane pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor dužan je odgovoriti pisano u roku 30 dana od primitka istih.

VOLONTERI

Članak 33.

Volonteri Udruge mogu biti članovi Udruge, studenti, stručnjaci i drugi građani koji žele neposrednim volonterskim radom pridonijeti ostvarivanju ciljeva Udruge.

Udruga vodi popis volontera, a volonter se upisuje nakon razgovora s osobom koju odredi Upravni odbor. Ovisno o aktivnostima u koje je uključen, volonter će dobiti potrebne informacije i edukaciju.

Podaci o volontiranju dostavljaju se državnom tijelu nadležnim za prikupljanje informacija o volonterima.

S volonterom se sklapa Ugovor o volontiranju u pisanom ili usmenom obliku u skladu s važećim zakonom o volonterstvu.

Volonter će na svoj zahtjev dobiti potvrdu o volontiranju te preporuku o stečenim kompetencijama.

XI. TIJELA UDRUGE

Članak 34.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Predsjednica,
 4. Potpredsjednica,
 5. Tajnica,
 6. Stručno-savjetodavni odbor.

SKUPŠTINA

Članak 35.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Članove Skupštine čine svi aktivni poslovno sposobni članovi Udruge, zakonski zastupnik maloljetne osobe ili punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti koja je aktivni član Udruge, te po jedan predstavnik pravne osobe aktivne članice Udruge.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Skupština redovno zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 (četiri) godine.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednica Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Upravnog odbora. U slučaju privremene spriječenosti Predsjednice Udruge, sjednicu Skupštine saziva Potpredsjednica Udruge.

Skupština se saziva najmanje 8 (osam) dana prije održavanja sjednice.

U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice, te dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

Izvanredna Skupština održava se po potrebi, a Predsjednica Udruge dužna ju je sazvati i na zahtjev Upravnog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge. U slučaju privremene spriječenosti Predsjednice Udruge, izvanrednu Skupštinu saziva Potpredsjednica Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednica ili Potpredsjednica Udruge ne sazovu sjednicu Skupštine u roku 30 (trideset) dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 8. ovog članka, sazvat će je predlagatelj uz prijedlog dnevnog reda, dana, vremena i mjesta održavanja sjednice.

Na izvanrednoj Skupštini raspravlja se samo o pitanju zbog kojeg je izvanredna Skupština sazvana.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu može sazvati zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Skupštine Udruge koji su bili upisani u Registar članova neposredno prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 36.

Skupštini predsjedava Predsjednica Udruge.

U odsutnosti Predsjednice Udruge Skupštinom predsjedava Potpredsjednica ili u slučaju i njezine odsutnosti druga osoba koja će se glasovanjem odrediti na početku sjednice.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Skupština će na početku sjednice glasovanjem odrediti osobu koja će voditi zapisnik i ovjerovitelja zapisnika.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine. Ako u zakazano vrijeme nije prisutno više od polovice članova Skupštine, Skupština se odlaže za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako joj je osobno nazočno najmanje 1/4 članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim kod odluka o usvajanju ili promjenama Statuta, prestanku rada Udruge, te izboru ili razrješenju članica Upravnog odbora, za koje odluke su potrebni glasovi dvije trećine prisutnih članova.

Ukoliko rezultat glasanja bude neriješen, odnosno isti broj glasova „za“ i „protiv“, glasanje se može još jednom ponoviti. Ukoliko ishod glasanja ponovno bude neriješen, može se pristupiti još jednom glasanju u kom slučaju predsjedavatelj Skupštine ima pravo na dva glasa.

Odsutni članovi Skupštine mogu sudjelovati u donošenju odluka Skupštine na način da svoj glas daju u obliku pisane izjave ili putem elektronske pošte, koji će biti dostavljeni Udruzi najkasnije do vremena predviđenog za početak održavanja sjednice Skupštine.

Iznimno, na prijedlog Predsjednice Udruge, sjednica Skupštine može se održati online ili putem video konferencije.

Skupštini mogu prisustvovati i druge osobe, pozvane od strane Upravnog odbora, kojima predsjedavajući Skupštine može dati pravo govora, ali bez prava glasa i odlučivanja.

O načinu glasovanja na sjednici (javno ili tajno) odlučuje Skupština na prijedlog predsjedavateljice Skupštine. Glasanje može biti i tajno ukoliko se za to izjasni većina članova Skupštine.

Članak 37.

Skupština Udruge obavlja sljedeće poslove:

 • donosi i usvaja Statut Udruge te njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora,
 • bira i razrješuje dužnosti Tajnicu Udruge,
 • daje ovlaštenje za zastupanje Udruge drugim članovima Udruge,
 • odlučuje o osnivanju voditelja podružnica, ogranaka i kluba te imenuje njihovog voditelja,
 • odlučuje o udruživanju u druge udruge, saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine,
 • odlučuje o statusnim promjenama Udruge,
 • utvrđuje poslovnu politiku Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • donosi Etički kodeks Udruge, njegove dopune i izmjene,
 • odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Upravnog odbora,
 • dodjeljuje priznanja i povelje zaslužnim članovima Udruge i suradnicima,
 • imenuje počasne članove Udruge,
 • donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili Predsjednica Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

UPRAVNI ODBOR

Članak 38.

Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor čine 3 (tri) članice koje bira Skupština.

Upravi odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Mandat članica Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog biranja.

Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici, iz redova svojih članica, bira Predsjednicu Upravnog odbora, koja je ujedno i Predsjednica Udruge i Potpredsjednicu Upravnog odbora, koja je ujedno i Potpredsjednica Udruge.

Članak 39.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca.

Sjednice Upravnog odbora vodi i saziva Predsjednica Upravnog odbora na vlastiti zahtjev ili na zahtjev druge članice Upravnog odbora. Ako Predsjednica Upravnog odbora ne sazove sjednicu, to može učiniti i osoba koja je predložila sazivanje sjednice.

U slučaju spriječenosti Predsjednicu Upravnog odbora zamjenjuje Potpredsjednica Upravnog odbora.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članica Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članica. Ukoliko rezultat glasanja bude neriješen, odnosno isti broj glasova „za“ i „protiv“, u tom slučaju predsjedavatelj sjednice ima pravo na dva glasa.

U radu Upravnog odbora mogu sudjelovati i drugi članovi, ali bez prava glasa.

Sjednica Upravnog odbora u posebnim i žurnim slučajevima može se održati telefonski ili online, putem video konferencije.

Članak 40.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje politiku rada i razvitka Udruge,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Udruge,
 • izvršava financijski plan Udruge i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava,
 • bira Predsjednicu i Potpredsjednicu Udruge,
 • bira i razrješava Stručno-savjetodavni odbor Udruge,
 • organizira rad i djelovanje Udruge između sjednica Skupštine,
 • provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine,
 • odlučuje o promjeni adrese i sjedišta Udruge,
 • odlučuje o osnivanju kratkoročnih i/ili dugoročnih radnih skupina,
 • bira i opoziva likvidatora Udruge,
 • donosi opće akte,
 • podnosi Skupštini izvješće o svome radu i odgovara joj za svoj rad,
 • odlučuje o korištenju imovine Udruge i raspodjeli prikupljenih sredstava,
 • odlučuje o prijemu i isključenju članova Udruge, te predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova Udruge,
 • odlučuje o zapošljavanju radnika u Udruzi, opisu poslova i radnih zadataka, te o visini plaće zaposlenih radnika,
 • odlučuje o osnivanju trgovačkog društva u vlasništvu Udruge, prati njegov rad te podnosi izvještaj Skupštini,
 • odlučuje o prikupljanju donacija i sponzorstava,
 • donosi odluku o visini naknade i nagrade članovima Udruge,
 • odlučuje o visini godišnje članarine te oslobađanju od plaćanja članarine,
 • vodi stegovni postupak i izriče stegovne mjere,
 • surađuje s drugim udrugama i državnim tijelima i institucijama,
 • donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Udruge i izvršavanje programa Udruge, ako ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 41.

Članice Upravnog odbora mogu biti razriješene dužnosti i prije isteka roka na koji su izabrane:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluju protivno zakonu ili Statutu,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem štete ugledu Udruge.

Skupština može odlučiti o razrješenju članica Upravnog odbora na redovnoj ili izvanrednoj sjednici i prije isteka vremena na koje su izabrane.

Odluku o razrješenju dužnosti članica Upravnog odbora donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili 1/3 članova Skupštine Udruge.

Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština bira novi, s punim mandatom, a ako razrješava samo pojedine članice Upravnog odbora, bira nove članice samo do isteka mandata članica u čiji sastav su birane.

Ako razrješava Predsjednicu Upravnog odbora, Skupština je dužna razriješiti sve članice Upravnog odbora i izabrati nove, na puni mandat.

Svaka članica Upravnog odbora može od Skupštine zatražiti svoje razriješene prije isteka mandata na koji je izabrana. Odluku o razrješenju Skupština donosi na prvoj sljedećoj sjednici, koja se mora održati u roku od 30 dana od dana kada je članica zatražila svoje razrješenje. Na istoj sjednici Skupština je dužna izabrati novu članicu čiji mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora u čiji je sastav birana.

PREDSJEDNICA UDRUGE

Članak 42.

Izvršne funkcije i druge poslove određene Statutom obavlja Predsjednica Udruge.

Predsjednica Udruge ujedno je i Predsjednica Upravnog odbora Udruge.

Za svoj rad Predsjednica Udruge odgovara Skupštini.

Mandat Predsjednice Udruge traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno birana.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednicu Udruge u svim poslovima zamjenjuje Potpredsjednica Udruge.

Članak 43.

Predsjednica Udruge obavlja sljedeće poslove:

 • zastupa i predstavlja Udrugu,
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine, predlaže dnevni red i rukovodi njezinim radom,
 • saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora, predlaže dnevni red i rukovodi njegovim radom,
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • ovlaštena je za potpisivanje akata Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • podnosi Skupštini prijedlog godišnjeg financijskog izvješća i izvješće o radu Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • potpisuje financijsku dokumentaciju Udruge,
 • organizira i rukovodi poslovanjem Udruge,
 • brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge i Skupštine Udruge,
 • čuva pečat Udruge,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

POTPREDSJEDNICA UDRUGE

Članak 44.

Potpredsjednica Udruge ujedno je i Potpredsjednica Upravnog odbora.

Mandat Potpredsjednice Udruge traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno birana.

Potpredsjednica Udruge za svoj rad odgovara Predsjednici Udruge i Skupštini.

Potpredsjednica Udruge obavlja sljedeće poslove:

 • zastupa i predstavlja Udrugu,
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • ovlaštena je za potpisivanje akata Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • potpisuje financijsku dokumentaciju Udruge,
 • organizira i rukovodi poslovanjem Udruge,
 • čuva pečat Udruge,
 • pomaže Predsjednici u radu Udruge,
 • u slučaju privremene odsutnosti ili spriječenosti Predsjednice Udruge obavlja i sve druge poslove iz nadležnosti Predsjednice Udruge i zamjenjuje ju s punim ovlastima.

TAJNICA UDRUGE

Članak 45.

Tajnica Udruge obavlja sljedeće poslove:

 • vodi Registar članova Udruge,
 • vodi financijsku evidenciju Udruge,
 • obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi,
 • brine o arhiviranju pisane korespondencije između tijela Udruge i ostale korespondencije Udruge,
 • organizira aktivnosti redovnog izvještavanja i informiranja članstva i javnosti,
 • organizira okupljanja članova Udruge i redovne sastanke članstva Udruge,
 • obavlja i sve druge aktivnosti koje joj Skupština i Upravni odbor stave u nadležnost.

Članak 46.

Tajnicu Udruge bira i razrješuje dužnosti Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine i može biti ponovno birana.

Tajnica Udruge može biti razriješena dužnosti i prije isteka roka na koji je izabrana:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju dužnosti Tajnice Udruge donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili 1/3 članova Skupštine Udruge.

Tajnica Udruge može od Skupštine zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabrana. Odluku o razrješenju Skupština donosi na prvoj sljedećoj sjednici, koja se mora održati u roku od 30 dana od dana kada je razrješenje zatraženo. Na istoj sjednici Skupština je dužna izabrati novu tajnicu čiji mandat traje do isteka mandata tajnice na čije je mjesto nova tajnica izabrana.

STRUČNO-SAVJETODAVNI ODBOR

Članak 47.

Udruga ima Stručno-savjetodavni odbor.

Stručno-Savjetodavni odbor imenuje i razrješuje Upravni odbor Udruge.

Stručno-savjetovani odbor ima najmanje 3 (tri), a najviše 7 (sedam) članova i imenuju se na mandat od 4 (četiri) godine.

Stručno-savjetodavni odbor ima savjetodavnu ulogu i pomaže Upravnom odboru u organizaciji i realizaciji projekata te radu Udruge općenito.

Uz članove Stručno-savjetodavnog odbora sjednicama odbora prisustvuju i članovi Upravnog odbora Udruge. Sjednicama Stručno-savjetodavnog odbora rukovodi predsjednica Upravnog odbora Udruge, a u njezinom odsustvu potpredsjednica Upravnog odbora Udruge. Odluke se donose većinom nazočnih članova odbora.

Članovi Stručno-savjetodavnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka roka na koji su izabrani:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluju protivno zakonu ili Statutu,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem štete ugledu Udruge.

Stručno-savjetodavni odbor sastavljen je od liječnika, nutricionista, psihologa i ostalih zdravstvenih i znanstvenih djelatnika koji su svojim radom, stručnim savjetima i kompetencijama voljni pomoći u radu Udruge u pitanjima vezanim za područja djelovanja Udruge.

Upravni odbor Udruge može donijeti akt kojim će se pobliže razraditi broj članova, zadaće i način rada Stručno-savjetodavnog odbora.

XII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

Članak 48.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Upravni odbor.

Likvidator može biti svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba član Udruge, ili fizička ili pravna osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i/ili pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije.

Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator se upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 49.

Statut je temeljni akt Udruge i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta i Zakona.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje konačni prijedlog Statuta koji dostavlja Skupštini na usvajanje.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

Članak 50.

 Sva unutarnja pitanja Udruge kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Upravni odbor Udruge.

XIV. IMOVINA UDRUGE; NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

Članak 51.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je Udruga stekla od članarina, donacija i sponzorstava, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • novčana sredstva od obavljanja gospodarske djelatnosti,
 • novčana sredstva s osnova financiranja programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne/područne/regionalne samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
 • novčana sredstava dobivena od organizacija koje podržavaju rad i djelovanje Udruge,
 • nepokretne i pokretne stvari,
 • intelektualno vlasništvo,
 • te druga imovinska prava i pravno dopušteni izvori.

Članak 52.

Udruga za ostvarenje svojih ciljeva može osnovati trgovačko društvo koje može obavljati gospodarsku djelatnost.

Odluku o osnivanju trgovačkog društva donosi Upravni odbor, te obavlja nadzor nad njegovim radom.

Članak 53.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Potpisnik financijske dokumentacije je Predsjednica Udruge, a u njezinoj spriječenosti Potpredsjednica Udruge.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Upravni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 54.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge, članovi Udruge imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.

O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

Članak 55.

Svi prihodi i rashodi Udruge određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Financijska godina Udruge počinje 1 siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, sastavlja se završni račun.

XV. STATUSNE PROMJENE

Članak 56.

O statusnim promjenama Udruge odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

XVI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 57.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima  propisanim zakonom.

Odluku o prestanku postojanja Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Članak 58.

U slučaju prestanka Udruge njezina imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog ili drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na temelju odluke Skupštine.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XVII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 59.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora, odnosno Skupštine ukoliko je spor proizašao između članica Upravnog odbora.

Članak 60.

Sukob interesa postoji kada su privatni interesi članova Udruge, članova upravnih ili izvršnih tijela u suprotnosti s interesom Udruge te kada članovi Udruge, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a na štetu interesa drugih članova Udruge.

O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno.

U ostvarivanju svojih članskih prava u Udruzi i uopće svojim djelovanjem u Udruzi, njezini članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa i ciljeva radi kojih je Udruga osnovana.

Član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja obavijestiti Upravni odbor i prestati obavljati radnje koje predstavljaju sukob interesa.

Članak 61.

Postoji li sukob interesa iz članka 56. Statuta odlučuje Upravni odbor.

O sukobu interesa Upravni odbor dužan je donijeti odluku u roku 30 dana od primitka obavijesti o postojanju sukoba interesa. Protiv odluke Upravnog odbora može se u roku 30 dana od dana primitka iste podnijeti prigovor Skupštini. Prigovor se rješava na prvoj redovnoj Skupštini Udruge.

Do donošenja odluke Skupštine na snazi je odluka Upravnog odbora. Odluka Skupštine je konačna.

U slučaju da se radi o sumnji na sukob interesa članice Upravnog odbora, ili člana njezine obitelji, o sukobu interesa odlučuje Skupština.

Odluku o sukobu interesa članice Upravnog odbora Skupština donosi na prvoj sljedećoj sjednici koja se mora održati u roku od 30 dana od dana saznanja za sukob interesa navedene članice. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 62.

Pri odlučivanju o sukobu interesa Upravni odbor primjenjuje Statut i druge opće akte Udruge.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar nadležnog tijela državne uprave.

Statut potpisuje vlastoručno, imenom i prezimenom, osoba koja je ovlaštena za zastupanje Udruge.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 08. prosinca 2016. godine.

U Zagrebu, 17. prosinca 2020.                                           

Amalija Jurjević Delišimunović Predsjednica Udruge

Print Friendly, PDF & Email